วันนี้ตรงกับ  

หน้าแรก

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระดานข่าว

สมุดเยี่ยม

Download

ทีมงาน

ห้ามคลิก

ห้ามคลิก

 


ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการ GPA & PR กรมสามัญศึกษา  http://gened.moe.go.th/    

รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
00100103
วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร
เลขประจำตัว
เลขสมัครสอบ
ชื่อตัว
นามสกุล
รหัสคณะ
คณะที่สอบได้
สถาบัน
0010010320921
06100659
สกุลชัย มีบุญเกิด
1180
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0010010324825
07260691
สิทธิชัย เจียระนัย
1190
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และวิดิโอ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0010010325575
01000606
ไพรัช เตชะเจริญสุขจีระ
1750
คณะเศรษฐศาสตร์
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0010010325746
06211149
ธนภัทร สระสมบูรณ์
0391
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
0010010325789
06411643
กฤษฎา เต็มธนาพล
0513
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทย์-ศิลป์คำนวณ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0010010325796
06311023
อภิชาติ อำนวยวัฒนชัย
0634
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา (ศิลป์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
0010010325806
01016634
ธวพล วานิชกร
1839
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
0010010325859
01003205
พรพรหม เอกวัฒน์
1233
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์
อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
0010010326020
07160591
ณัฐพล ฤกษ์รุ่งเรือง
1386
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0010010326031
06411100
ยศธร ไตรยศ
0672
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา
0010010326033
06202521
ไผ่ ฤทธิวาจา
1348
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
0010010326084
06411101
ศักดิ์ระพี ชิตท้วม
0886
คณะสังคมศาสตร์วิชาเอกภูมิศาสตร์(วิทย์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0010010326123
06412011
รมย์ศิลป์ สุขประเสริฐ
1385
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0010010326277
07160592
พลญา อมรรัตนดิลก
1345
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
วิชาเอกการโรงแรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
0010010326297
06203132
คชกร สวัสดิ์วรรณกิจ
1233
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
0010010326299
06400126
จตุรงค์ เอฬกินฑะ
0122
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาบัญชี (วิทย์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0010010326300
06202950
วราพล สะสมทรัพย์
0752
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
0010010326307
06210882
ปรัญญู ชูทองดี
0046
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
สอบวิชาฟิสิกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0010010326310
06203133
ชาติศักดิ์ เชษฐาพงศาพันธุ์
0491
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0010010326328
06303122
วุฒิพงษ์ ศรีรัตน์ธนารัก
1239
คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
0010010326333
06411095
อรรถพงษ์ ศักดิ์สงวนมนูญ
0893
คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกรัฐศาสตร์
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0010010326341
06203131
เมธิน สุวรรณฑล
1227
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
0010010326361
06211447
ปรีชา คัมภิรานนท์
1367
คณะนิเทศศาสตร์
สอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0010010326428
06111089
ลลิต สมใจนึก
1375
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0010010326429
06401866
ภาสวิช พิชัยวัตต์
1753
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0010010326435
06203364
วสุภัทร ปรียาโชติ
1300
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
วิชาเอกระบบสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
0010010326446
07370206
กฤติน พี่พิมาย
1503
คณะนิเทศศาสตร์ (สาขาวิชาการโฆษณา,
การประชาสัมพันธ์, การสื่อสารการตลาด,
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์,
วารสารศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
0010010326452
06401794
วรวุฒิ ตุนผาณิต
1733
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0010010326456
06102087
ภุชงค์ ชลาสนธิ
1389
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0010010326463
01004983
นัญพล วิวิธวรรธ์
0211
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0010010326493
06102200
มุนินทร์ สุขจันทร์
1422
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกริก
0010010326508
06203147
จิรศักดิ์ เกิดสุข
1410
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
0010010326511
06111090
อัครเดช โพธิ์ประจักษ์
1375
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0010010326533
06401867
ศิวะ สุภวัฒนชัย
1753
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0010010326558
01013779
อนวัช ศิริผลหลาย
0162
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน
(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมการบิน และอวกาศยาน วิศวกรรมวัสดุ
และวิศวกรรมไฟฟ้าเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0010010326580
06202384
อเนก ชีวะเวช
1729
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0010010326609
06401869
สาธิต ทรัพย์ศาสตร์
1784
คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0010010326627
06102194
กิติเดช ฉันทศักดิ์มงคล
1748
คณะบัญชี เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0010010326628
06401865
ชัชชัย พรหมสง่า
0655
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยบูรพา
0010010326638
06203146
พีรวัส ชุณห์อนุรักษ์
1410
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
0010010326643
06400872
พิสุทธิ์ สมโภชพิสุทธิ์
1114
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0010010326658
06100075
นรินทร สิงห์นิล
0865
คณะพลศึกษา วิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0010010326664
06202199
ไมตรี จันทรภาสวร
1364
คณะบริหารธุรกิจ
สอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0010010326670
06400365
พีรวัจน์ หอมวิเชียร
1753
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0010010326674
06100591
ชานนทร์ แสงกลับ
1741
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0010010326687
06402423
พรรษนพ เศาณานนท์
0017
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0010010326688
01016110
อนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล
0162
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มวิทยาเขตบางเขน
(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมไฟฟ้าเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0010010326691
06401457
นฤชา สังขมาน
0936
คณะอักษรศาสตร์
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยศิลปากร
0010010326696
06401796
อภิสิทธิ์ ชัยสุขสุวรรณ
0491
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0010010326698
01013781
อัณณพ มั่งนิมิตร
0818
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0010010326701
06402289
เฉลิมพล แซงมุกดา
1685
คณะสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สอบวิชาคณิตศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
0010010326702
06401795
อิสระ จันทร์ผลดี
0030
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0010010326704
06411014
มาโนช เบ็ญจุฬามาศ
0984
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0010010326709
06102089
อภิรัฐ บัณฑิต
0085
คณะเกษตร ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0010010326712
06410473
กำชัย ปาปะเพ
0387
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม สายวิทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0010010326714
06401792
จิรยศ เหมาะมาศ
0017
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0010010326717
01013780
นราธิป ประมวลสุข
0491
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0010010326719
07160032
วรงค์ แพทอง
0464
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0010010326735
06102081
วิศิษฎ์ แซ่จิ๋ว
0642
คณะศึกษาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
0010010326743
06410727
ธีรวัฒน์ ลาภนิรันดร์
0935
คณะอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
0010010326785
06111223
ฉัตรชัย สมานเผ่าพงศ์
0644
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน สอบวิชาคณิตศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา
0010010327177
59040522
นัฐพล ฉวีวรรณ
0808
สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทรัพยากร
สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเล็กทรอนิกส์
และวิศวกรรมวัดคุม)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0010010327520
06210881
อภินัทธ์ บัณฑูรจินดา
0818
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0010010327525
06411097
ณัฐพล สุทธิมรรคผล
0010
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0010010327528
06101656
นิพนธ์ ศรีวงศ์ราช
0760
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
0010010327533
06411103
ประชา ตระกูลกิจเจริญ
0212
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0010010327534
06401539
ทวีวัฒน์ อนุพันธ์วีรพงศ์
1350
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิชาเอก
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
0010010327540
63120533
คม คงแก้ว
0832
คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0010010327541
01012414
วรรฆเดช สุรวิทยาพร
0753
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0010010327542
06210366
วิชานนท์ พิริยะการสกุล
0474
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0010010327804
06401458
สิทธิกร จิรวัฒนานุกูล
1835
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
0010010327829
06310926
พิพัฒน์ เรืองรองหิรัญญา
1365
คณะบริหารธุรกิจ สอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0010010327832
06110025
จิรัชย์ ดวงจำปา
0789
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0010010327835
06401733
มฆพัฒน์ ตันทเสน
0111
คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0010010327836
06400387
วรศักดิ์ ถาบุญเลิศ
0808
สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทรัพยากร
สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเล็กทรอนิกส์
และวิศวกรรมวัดคุม)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0010010327837
06401793
วิทูร ปรมสวัสดิ์
1186
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0010010327838
06110024
อาทิตย์ จารุถาวร
1744
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0010010327839
01002330
อุรุพงษ์ นาคหาญ
0488
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้าง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0010010327844
06410745
มานะ แซ่ตั้ง
1177
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
( วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0010010327846
06411015
สรรชัย สาทไทย
0979
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0010010327848
06410728
สุวิทย์ แสนปงผาบ
0003
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ


Designed with Namo WebEditor 5.0  Design for Internet Explorer 5.5  Make with Selteco Bannershop Gif Animator 5.0

Copyrights (C) 2000-2003  By WATBOWONNIWET SCHOOL  All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 เวลา  10:34:09 น.
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
250  ถนนพระสุเมรุ  แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  โทร.0-22820025  ต่อ 161
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :
charoon2001@hotmail.com หรือ โทร. 09-4803296
Special Thanks for Host By http://www.obec.go.th/ and http://www.thai.net
ควรปรับความละเอียดของจอภาพเป็น  800 X 600  ใช้ได้ดีกับ Internet Explorer 5.5
หรือ  Netscape Communicator 6.0 หรือสูงกว่า