ชื่อ - นามสกุล :ดร.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone :022820025
Email :plernjai@bn.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ