ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ดังนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  สาขาวิชา คณิตศาสตร์  รวม 1 อัตรา เพศชาย ค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท ปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นเมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยื่นใบสมัครและรับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ประกาศผล ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.bn.ac.th และปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)

ตามที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ปรเภทสอบคัดเลือก รอบพิเศษ นั้น บัดนี้การสอบเสร็จสิ้น จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้มีรายชื่อ มารายงานตัว ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 รอบพิเศษ ด่วน จำนวนจำกัด

รับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 รอบพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2561 โทร.0-2282-0025 ต่อ 129

1 3 4 5 6 7