งานพัฒนาโรงเรียน

การปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน

เนื่องจาก Host และ IP เดิม ถูกเรียกคืน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องดำเนินการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ทั้งหมด โดยไม่สามารถนำข้อมูลเดิมกลับมาได้