การประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

การประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

  • นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประกาศผลสอบ และสอบซ่อมตามปกติ

  • นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ประกาศผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน และสอบซ่อมตามปกติ และได้รับใบแจ้งผลสอบ ที่ผ่านการสอบซ่อมแล้ว ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ 1/2561 (เดือนพฤษภาคม 2561)