ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เรื่อง ผลผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือก

               ตามที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ปรเภทสอบคัดเลือก และได้ทำการจัดสอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ นั้น บัดนี้การสอบเสร็จสิ้น จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้มีรายชื่อ มารายงานตัว ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
1 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.
งานทะเบียน-วัดผล
โทร.0-2282-0025 ต่อ 110