ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เรื่อง ผลผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)

               ตามที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ปรเภทสอบคัดเลือก รอบพิเศษ นั้น บัดนี้การสอบเสร็จสิ้น จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้มีรายชื่อ มารายงานตัว ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
26 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.
งานทะเบียน-วัดผล
โทร.0-2282-0025 ต่อ 110