ผู้บริหาร

ดร.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางวรัทยา เลิศวิชัยยุทธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณสินทรัพย์และบุคคล
นายสุนทร นิลดำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นายสุรพล คล้ายวันเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป