เกี่ยวกับเรา

สถานที่ตั้ง

           โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขต พระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200  มีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา อยู่ในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทชายล้วน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ม.1-ม.6)   มีสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน  ปัจจุบันมี ดร.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

           ในปีพุทธศักราช  2436  (ร.ศ. 112)   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ 5   ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง วิทยาลัย ขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหารพระราชทานนามว่า "มหามกุฏราชวิทยาลัย" เพื่อ ให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรในคณะธรรมยุติ นิกาย   ตาม พระดำริของ   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรสผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหารในขณะนั้นโดย   แบ่งเป็น   2   แผนกคือส่วนวิทยาลัยใช้เป็นที่เล่า เรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูง และจัดตั้งโรงเรียนตามพระอารามเป็นสาขาหนึ่งของ วิทยาลัยนี้ โรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นส่วนหนึ่งของมหามกุฏราชวิทยาลัย    โดยมี   พระเจ้าน้องยาเธอ   กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นผู้จัดการพระองค์แรก ต่อมา   การเรียนการสอนในโรงเรียน  ได้ขยายตัวกว้างขวางออกไปตามลำดับ   ในปีพุทธศักราช 2442 (ร.ศ. 1177) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว มีพระราชประสงค์ให้ขยายการศึกษาให้แพร่หลายไปทั่ประเทศ จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำหลักสูตรและวิธีการสอนที่ใช้ในโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ไปใช้สอนตามโรงเรียน ต่างๆ ทั่วประเทศ จึงถือได้ว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนตัวอย่างในการใช้หลักสูตร เป็นแห่งแรก 

การศึกษาของโรงเรียนมีวิวัฒนาการมาดังนี้ คือ

ระยะก่อนปี พ.ศ. 2450
หลักสูตรระยะนี้แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 – 2 – 3 ชั้น 1 เป็นชั้นสูงสุด ชั้น 3 เป็นชั้นต่ำสุด วิชาที่สอนมีวิชาภาษาไทย เลข และความรู้เกี่ยวกับพงศาวดาร นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ไปเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในวงราชการทั่วไป ต่อมาภายหลังก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิชาการสอนไปตามหลักสูตรของกระทรวง ธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนี้)
พ.ศ. 2450 – 2460
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ไปจนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6 (เดิมมีเพียงชั้นเตรียมถึงชั้นประถมปีที่ 3 แล้วขยายไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2455 และขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2457)
พ.ศ. 2461 – 2475
ทางกระทรวงได้จัดให้นักเรียนฝึกหัดครูประถมมาเรียนร่วมอยู่ด้วย
พ.ศ. 2476 – 2481
เปิดสอนประถมปีที 1 ถึงมัธยมปีที่ 8 (ตัดชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4 ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 ถึง 2481 และเปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 7 และชั้นมัธยมปีที่ 8 ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 – 2479 ตามลำดับ)
พ.ศ. 2482 –2493
เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6
พ.ศ. 2494
เปิดชั้นเตรียมอุดมศึกษาเฉพาะแผนกวิทยาศาสตร์ขึ้น
พ.ศ. 2494 – 2502
เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นเตรียมอุดม

พ.ศ. 2503 – 2505 
ตัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 (เปลี่ยน ป.5 – ป.7)

พ.ศ. 2506
เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เฉพาะแผนกวิทยาศาสตร์)

พ.ศ. 2507
เปิดเพิ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกศิลปะขึ้น

พ.ศ. 2508 - 2518
เปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 ถึงชั้น ม.ศ. 5

พ.ศ. 2521 – ปัจจุบัน
เปิดสอนชั้น ม.1 ถึงชั้น ม.6

สถานศึกษาและอาคารเรียน

              สถานที่ศึกษาเมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ยังมีนักเรียนไม่มากนักได้เปิดทำการสอนที่ ตึก "หอสหจร" ต่อมาย้ายไปเรียนที่ศาลาฤาษีบริเวณพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศและที่ตึกหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย (ริมคลองบางลำพู) ในปัจจุบัน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รวมวัดรังษีสุทธาวาสซึ่งอยู่ติด กับวัดบวรนิเวศเข้าด้วยกัน และแบ่งอาณาเขตที่อยู่ของภิกษุสงฆ์ และสถานศึกษา ของนักเรียนออกจากกัน สถานศึกษาของโรงเรียนจึงได้วิวัฒนาการเรื่อยมาตามลำดับ  
              1."ตึกอรพินทุ์" พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอรพินทุ์เพ็ญภาค ทรงสร้าง เมื่อ พ.ศ.2459 เป็นตึกชั้นเดียว มี 7 ห้องเรียน
              2."ตึก ดำรงธรรมี" พระยาศรีบัญชา เจ้าของดรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ สร้าง เมื่อ พ.ศ.2461 เป็นตึกชั้นเดียว มี 6 ห้องเรียน  
              3."ตึก มนุษยนาควิทยาทาน" สร้างเมื่อ พ.ศ.2466 ด้วยเงินบริจาคของพระ ประยูรญาติและศิษยานุศิษย์ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดย มีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประธาน  ในการจัดสร้าง เป็นตึก 2 ชั้น มี 12 ห้องเรียน  ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดบวรนิเวศวิหาร
              4."ตึก วชิรญาณวงศ์" สร้างเมื่อ พ.ศ.2506 โดยรื้อ "ตึกอรพินทุ์" และ"ตึกดำรงธรรมี" ลงเนืองจากทรุดโทรมมาก แล้วสร้างตึกหลังนี้ขึ้นมาแทน โดยใช้ งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการและเงินสมทบของวัดบวรนิเวศ เป็นตึก 4 ชั้น หลัง แรกของกระทรวงศึกษาธิการ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอุดลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร
              5."อาคาร 78 ปี (อาคารศิลปศึกษา)" สร้างเมื่อ พ.ศ.2516 ด้วยเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ มี 3 ชั้น ชั้นบนเป็นยิมเนเซี่ยม ซึ่งเป็นโรงยิมแห่งแรกของกรมสามัญศึกษา  ชั้น 2 เป็นห้องเรียนวิชาศิลปศึกษา ชั้นล่าง เป็นโรงฝึกงาน
              6."อาคาร สุรีย์ เหวียนระวี" สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 ด้วยเงินบริจาคของคุณสุรีย์ เหวียนระวี และเงินสบทบของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอีกส่วนหนึ่ง เป็นอาคาร 4 ชั้น ใช้เป็นสถานที่เรียนวิชาการงานอาชีพ 
              7."อาคาร สมเด็จพระญาณสังวร" สร้างเมื่อ พ.ศ.2539 โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ผู้มีจิตศรัทธาและศิษยานุศิษย์ถวาย เป็นเงิน 93 ล้านบาท เป็นอาคารแฝด 5 ชั้น
              8."อาคาร 111 ปีบวรนิเวศ" สร้างเมื่อ พ.ศ.2547 โดยได้รับบริจาคจากธนาคารออมสิน และคุณสุรีย์ เหวียนระวี  เป็นอาคารชั้นเดียว เดิมใช้เป็นที่ทำการของฝ่ายกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธ์ และยามรักษาการณ์ ปัจจุบัน ใช้เป็นห้องพยาบาล และยามรักษาการณ์