บุคลากร

ดร.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางเฉลียว ทิพย์พงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ งบประมาณสินทรัพย์และบุคคล
นายสุรพล คล้ายวันเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป